PRŮVODCE ZDARMA

.

Trocha povídání pro vás

Portugalské graffiti

Portugalské graffiti

Umě­ní ve veřej­ném prostoru.
Pro­to­že se chví­li nikam osob­ně nepo­dí­vá­me, roz­hod­la jsem se nabíd­nout kou­sek svých inspi­ra­cí z cest. Už dlou­ho mě fas­ci­nu­je graf­fi­ti. A nechci mlu­vit o tom, že někdo načmárá na zeď, že Fran­ta je debil a že milu­je Maruš­ku. Ani mě neza­jí­ma­jí oby­čej­né a vět­ši­nou nijak gra­fic­ky hod­not­né tagy.

číst více
5 kroků k lepší prezentaci

5 kroků k lepší prezentaci

Jak jed­no­du­še zlep­šit váš vizu­ál i v karanténě.
Zkus­te si najít chvil­ku kli­du. Ten­to krok by měl být poměr­ně jed­no­du­chý, ale v aktu­ál­ních pod­mín­kách může být více než slo­ži­tý. Zavře­te se na bal­kó­ně, sed­ně­te si v lese na pařez, pošle­te děti na pro­cház­ku s part­ne­rem, nebo si počkej­te na čas, kdy už/ještě všich­ni spí. Bude­te se potře­bo­vat na chví­li zamys­let nad tím, co vlast­ně svým kli­en­tům nabízíte.

číst více
Fotografie v domácím prostředí

Fotografie v domácím prostředí

Pár zákla­dů pro lep­ší výsled­ky i s mobilem.
Kaž­dý z nás má v dneš­ní době při ruce foto­a­pa­rát ve svém chyt­rém tele­fo­nu a ani lep­ší foťá­ky už nejsou tak vzác­né. Tak­že vám nic nebrá­ní si do začát­ku zku­sit udě­lat vlast­ní fot­ky. Obzvlášť když začí­ná­te a nemá­te zrov­na na inves­ti­ce do foto­gra­fa. Foť­te co nej­víc. Rych­le zjis­tí­te, že se zlepšujete.

číst více

Povězte mi o svém snu